ames

Một số bài mẫu dạng bài “Completing tables, charts, note, diagrams”

Thứ Ba - 03.01.2017

Một số mẫu bài tập dạng “Completing tables, charts, note, diagrams” để các bạn làm quen và luyện tập. 

Mẫu 1: 

AMES - IELTS Reading

AMES - IELTS Reading

 

Mẫu 2: 

AMES IELTS READING

AMES - IELTS Reading