ames

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh (Phần 2)

Thứ Năm - 22.12.2016

7. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect:

Công thức:

 • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
 • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle + O
 • Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O

Từ nhận biết: already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before... 

Cách dùng:

 • Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ. 
 • Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ. 
 • Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với i since và for. 
 • Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu. 
 • For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu. 

8. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continuous:

Công thức:

 • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
 • Phủ định: S+ Hasn’t/ Haven’t+ been+ V-ing + O
 • Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been+ V-ing + O?

Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Cách dùng:

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai). 

9. Thì quá khứ hoàn thành - Past Perfect

Công thức:

 • Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
 • Phủ định: S+ hadn’t+ Past Participle + O
 • Nghi vấn: Had+S+ Past Participle + O?

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for.... 

Cách dùng:

 • Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

10. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Pas Perfect Continuous:

Công thức:

 • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O
 • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O
 • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. 

Cách dùng:

 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ 

11. Thì tương lai hoàn thành - Future Perfect:

Công thức:

 • Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
 • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
 • Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?

Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before) 

Cách dùng:

 • Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. 

CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) 

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future Perfect Continuous:

Công thức:

 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
 • Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
 • Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Cách dùng:

 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.
 • Khi chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will. 
 • CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) 
 • Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to. 
 • CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)