ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Chocolate

This passage discusses how chocolate is actually made.

Lexile Level: 870L


Money may not grow on trees, but chocolate does. The cacao tree is found in tropical climates and produces fruit the size of footballs. The seeds inside the fruit are commonly called cocoa beans. To make chocolate, cocoa beans are sun-dried and then roasted. The shells are then removed and the meat of the beans is ground. Because cocoa beans have a high amount of fat, when roasted beans are ground, a thick liquid is formed. This liquid is referred to as chocolate liquor. At this point, the chocolate is very bitter. To form inviting chocolate bars, additional ingredients are added to the liquid as it cools and hardens. Common additions include sugar and vanilla. Adding milk, as well, creates the very popular milk chocolate bar.


Electric Cars

Some of the first cars ever made were electric cars. But after the internal combustion eng...

Read

Jonas Edward Salk

Medical pioneer, Jonas Salk, had no intentions of becoming a doctor, but as he grew older ...

Read

Shooting Star

One starry night, you might see a falling star. No, it is not a real star falling out of t...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng