ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Daydreaming

This passage discusses what happens when someone daydreams.

Lexile Level: 940L


Have you ever been so absorbed in a daydream that you were startled when someone spoke to you? When you daydream, you are in a partially conscious state of mind. It is as if everything around you has been turned down so that you don't really see or hear anything. Instead, you are mentally someplace else. Although it is not a good idea to daydream when you are supposed to be paying attention to what you are doing or what someone is saying, daydreaming can actually be a healthy activity. When you daydream, you engage your creativity and imagination. It can lead to wonderful ideas, or it can help you solve problems. Imagining what could happen can be a first step to making it happen. Daydreaming can also be the perfect escape if you'd rather be doing something else or be someplace else. Be sure first, though, that your attention can be free to wander.


New School

It was Annie's first day at a new school. She waited outside the principal's offic...

Read

Moving Day

Stacy had lived in the same house her whole life. Her parents had told her that she'd ...

Read

Bear Encounter

After nearly two hours of uphill hiking, Jason topped the last peak of his hike. The rest ...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng