ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Big Dogs

This passage is about a boy who loves big dogs and isn't afraid of them.

Lexile Level: 570L


Some people like small dogs. Some people like big dogs. Trevor liked huge dogs. The bigger the dog, the better, as far as Trevor was concerned. A lot of people are afraid of big dogs. But Trevor was not. When Trevor was six, the family across the street got a Great Dane. It was the biggest dog that Trevor had ever seen. He couldn't believe how huge it was. The dog stood almost three feet tall, and its head was bigger than a toaster. His nose was the size of a big, brown, wet baseball. The dog's name was Hamlet. Trevor loved Hamlet as if he was his own dog. Trevor was happy when the neighbors let him take care of Hamlet when they went away for a weekend. When Trevor's parents saw what a good job he did, they decided that he was ready for a dog of his own.


Sarah's Cashews

Cashews spilled all over the table, and Sarah dropped the bag and tried to keep them from ...

Read

Big Decision

Matthew likes walking. When he is upset, he walks. When he is happy, he walks. If he has a...

Read

No Such Thing as Ghosts

Byron knew there was no such thing as ghosts. But he liked to sleep with a light on anyway...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng