ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

No Such Thing as Ghosts

This passage is about a boy who has to sleep with the lights on.

Lexile Level: 690L


Byron knew there was no such thing as ghosts. But he liked to sleep with a light on anyway. His mom and dad told him that there was nothing to worry about. They said that he was as safe as a bug in a rug. Byron didn't like the idea of bugs in a rug any more than he liked the idea of ghosts. Byron's mom and dad let him sleep with a night-light on. But, they didn't know that he also kept a flashlight under his pillow. Sometimes when Byron rolled over, the flashlight would press against the side of his head. That made it hard to sleep. Other times, the night-light would keep Byron awake. He finally decided to try sleeping in the dark and without a flashlight under his pillow. When he awoke the next morning, he knew he would never be afraid of ghosts again.


Hilly Bike Ride

As her bike zoomed down the hill, she anticipated the next climb. After an hour of riding,...

Read

Imagining Trees

Meredith grew up in a neighborhood with lots of trees. There were old oaks and maples. The...

Read

The Camping Trip

As he prepared for his first overnight camping trip, Danny made sure that he wasn't fo...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng