ames
Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Rain

This passage describes a girl's love for the rain.

Lexile Level: 330L


Jillian loved the rain. She loved nothing more than a huge thunderstorm that would last for hours. She watched out the windows. The rain hit the windows hard. But the best part came after the rain stopped. Jillian ran to the coat closet. She got out her rubber rain boots. She also grabbed her yellow raincoat. Sometimes she took the umbrella, just in case. And then she went outside. The first thing she did was find the nearest puddle. Splash! She jumped in with both feet. Now she was soaked. But Jillian didn't care. She kicked the puddle. Then she ran to the next one. Splash! She jumped into that one too. And this went on for the rest of the day. Finally, her mother called her to come in. Jillian came in looking like a drowned rat. Her mother would help Jillian take off her wet clothes. Then she would tell her to go straight upstairs for a hot bath.


The Penguin Keeper

Lionel worked at the zoo. He liked working with the animals. The penguins were his favorit...

Read

Jane Goodall

Dr. Jane Goodall is a famous primatologist. A primatologist is someone who studies apes an...

Read

Snow Ritual

Before she went to bed, Celia listened to the weather report. There was a fifty-percent ch...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng