Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Animals of the Everglades

This passage discusses different types of animals that live in the Florida Everglades.

Lexile Level: 860L


The Florida Everglades is one of the largest wetlands in the world. Wetlands are swampy areas filled with shallow water and tall grasses. Wetlands act like a sponge and soak up water, which helps keep the land around them from flooding. People cannot build houses in the Everglades, but plenty of birds and animals call it home. If you visit the Everglades National Park, you have a good chance of seeing an alligator. If you are very lucky, you will see a crocodile. How can you tell the difference? Alligators have a wider jaw, or snout, than crocodiles. Crocodiles also have a large tooth that sticks out of their lower jaw. More than three hundred kinds of birds live in the Everglades. Many kinds of snakes, frogs, and turtles also live there. The Florida panther is one of many animals in the Everglades in danger of becoming extinct.


Iditarod

Considered one of the most challenging races in the world, the Iditarod is a dogsled race ...

Read

Sloths

Most people think of turtles when they think of slow animals, but the sloth is even slower...

Read

Endangered Species

When a certain type of animal or living organism dies off completely, it is called "e...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng