ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :


Nicolo Amati

This passage is about an Italian violin maker named Nicolo Amati.

Lexile Level: 290L


Nicolo Amati was a craftsman. He made violins. He was skilled. His violins had a wide shape. They were delicate. They were light. Players liked their sound. His design was special. It was called the "Grand Amati." Nicolo grew up in Cremona, Italy. In the 1600s, violins from Cremona were the best in Europe. Nicolo learned his skill from his family. His grandfather made violins. His father made violins. His uncle made violins. Nicolo was part of a great tradition of violin making. This great tradition was almost lost. Around 1630, there was a bad famine in Cremona. Many people died of hunger. At the same time, many people got sick from a disease called the plague. Nicolo was the only violin maker that survived. Nicolo passed down the violin-making tradition. He taught while he worked. His workshop became famous. Nicolo's students became famous too. They had learned from the best.


Piano Practice

Jasper was frustrated. He practiced the piano every day at home. His family had an electro...

Read