ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Radio

This passage discusses one of the most famous radio shows ever called "War of the Worlds."

Lexile Level: 470L


Years ago the Mercury Theater put on radio plays. This was before TV. Radio shows were very popular before TV. One play the Mercury Theater did was called War of the Worlds. It was based on a book. H.G. Wells wrote the book. In the book, a spaceship from another planet lands on Earth. A monster is in the spaceship. The radio play lasted 50 minutes. It aired on Halloween night in 1938. The radio play was done like it was a news program. A fake news reporter described the spaceship landing. The star of the radio play was Orson Welles. He later became a famous movie actor. He directed several movies too. Many people listening to the radio play thought it was real. They got scared. They thought a spaceship had really landed. Some people called the radio station to see if it was true. Today, it is one of the most famous radio plays ever.


Art Class

Nicki loved art class. She looked forward to it all day long. She couldn't understand ...

Read

Jack-o'-Lanterns

On Halloween, it is a tradition to carve a pumpkin. These carved pumpkins are lighted with...

Read

Bill T. Jones

Bill T. Jones is a famous African American dancer and choreographer. A choreographer is so...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng