ames
Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Margo the Reader

This passage is about a girl named Margo who loves to read.

Lexile Level: 350L


Margo opened the book to her bookmark. It was the last chapter. She would read it all tonight. When she was done, she could say she'd read a whole book. It was the first time she'd read a whole book. Her dad said he would take her for ice cream when she finished. She wanted the ice cream. Really she just liked reading the book though. The book was about a little girl in kindergarten. The girl had funny adventures. Margo really liked to read. She was going to read another book when she was done. The librarian had some books for Margo. There were so many books. Margo wanted to read them all though. First she had to finish this one. She set down the bookmark and started reading.


Emily Dickinson

Emily Dickinson was an American poet. She lived from December 10, 1830 to May 15, 1886. Sh...

Read

Greek Myths

The myth of Daedalus and Icarus comes from Ancient Greece. Daedalus was a craftsman. He bu...

Read

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes is a famous detective. He is great at solving mysteries. He uses his mind ...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng