ames
Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Costume

This passage is about Jim's favorite costume.

Lexile Level: 340L


Jim liked to wear his monkey suit. It was furry and brown. It had a hood that tied under his neck. When he wore it, he hooted and jumped around a lot. His mother called him "monkey boy." He thought that was funny. He worried that he'd get too big for the monkey suit. He'd already outgrown his favorite pants. Maybe he could get another monkey suit. He wanted to always have monkey suits. Everybody should have monkey suits, he thought. His dad wouldn't let him wear the monkey suit to school. His teacher said no too. The monkey suit was just for home. But he'd wear it at costume parties. He liked costume parties. He would hoot. He would dance. His friend Marcia had a dog costume. It was black and brown. But Jim's monkey tail was longer.


Milton and the Chunk of Cheese

Milton the mouse was always looking for cheese. He would scour the kitchen of the Lang'...

Read

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes is a famous detective. He is great at solving mysteries. He uses his mind ...

Read

Greek Myths

The myth of Daedalus and Icarus comes from Ancient Greece. Daedalus was a craftsman. He bu...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng