Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Milton and the Chunk of Cheese

This passage is about a mouse determined to get a chunk of cheese from a family's kitchen.

Lexile Level: 470L


Milton the mouse was always looking for cheese. He would scour the kitchen of the Lang's house and look for crumbs that had been left behind. The Lang family had a son named Lyle. Lyle loved cheese, too. Sometimes Lyle dropped bits of cheese on the floor. Milton would run and grab the cheese. Then, he would scoot back to the crack under the cabinet. Milton was careful. Mrs. Lang had seen him once. She screamed very loudly and tried to hit Milton with the broom. After that, Milton was wary about going out when Mrs. Lang was around. One afternoon in the fall, Lyle left a big hunk of Swiss cheese out on the counter. Milton couldn't believe the size of the piece of cheese. He raced out. But it was too late. He saw Mrs. Lang. She screamed and reached for the broom. Milton stuffed his cheeks with cheese. He ran for his hole. He made it just as the broom hit the floor behind him.


Recycling

Recycling is very important to the environment. When you recycle something, it can be used...

Read

Milton and the Fat Cat

Milton the mouse hated the Lang's cat. It was big and yellow. All that cat did the who...

Read

Superhero

Jesse loved superheroes. He loved to read stories about them. He wanted to be a superhero ...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng