ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

California Gold Rush

This passage discusses the discovery of gold in California, which helped to start the movement of people out to the West.

Lexile Level: 220L


In 1848, gold was found in California. Gold floated in streams. You could pick it up with your hand. The news spread across the country. If you found gold, it was yours! Gold miners were making $30 a day. At that time, $30 was a lot of money. A farmer made $0.50 a day. A factory worker made $1 a day. A craftsman made $1.50 a day. People left their homes. They rushed to California. From the East, they came on a dirt trail. It was called the Oregon-California trail. It was a tough wagon ride. The trail was 3,000 miles long. The trip lasted from three to seven months. People didn't care. They had gold fever. They wanted to be rich. These people were called "forty-niners." Many people stayed in California. They didn't go back home. Cities grew. In 1856, San Francisco was the largest city in the West. It had 50,000 people.


Georgia

In 1733, many people in England had a problem. They did not have much money. They could no...

Read

Lincoln Memorial

The Lincoln Memorial is in Washington, D.C. It took seven years to build. Building began i...

Read

Ancient Team Sport

The first team sport began in ancient America. It was played over 3,500 years ago. Like ba...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng