ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

The Lusitania

This passage is about the sinking of a passenger ship called the Lusitania ship during World War I.

Lexile Level: 450L


The Lusitania was a big ship. It was from England. It was a passenger ship. It carried passengers to the United States. The Lusitania was a really nice ship. On May 7, 1915, the Lusitania was destroyed by a German submarine. The Lusitania was not a military ship. It was for passengers. Germany said the ship carried war supplies though. The Lusitania sank. This was during World War I. Germany and England were enemies during World War I. When the ship sank, 1,195 people died. That included 128 Americans. The sinking of the Lusitania turned many Americans against Germany. The United States was not in World War I at the time of the sinking. Many Americans didn't want to get involved. After the Lusitania, many Americans wanted to join the war against Germany. America did enter World War I in 1917. It was on the same side as England.


Ancient Team Sport

The first team sport began in ancient America. It was played over 3,500 years ago. Like ba...

Read

Emancipation Proclamation

The Emancipation Proclamation was issued in September 1862. It was President Lincoln's...

Read

Tarquin the Proud

The Tarquins were a family of Etruscans who ruled in ancient Rome. Tarquin the Proud was k...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng