ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Eddie and Uncle Sammy

This passage is about the time that Eddie enjoys spending with Uncle Sammy.

Lexile Level: 670L


Eddie couldn't wait to see Uncle Sammy. Every day after school he would walk home and have a glass of milk with Uncle Sammy along with some toast and really good butter. When Eddie got there, Uncle Sammy was waking up and drinking his first cup of coffee. Uncle Sammy worked late every night. He poured a glass of milk for Eddie that was overflowing. Then Uncle Sammy poured a cup of coffee for himself. They read the paper together. Uncle Sammy read the sports page then turned to the races. Eddie read the comics. The toast was ready. The butter that Uncle Sammy had was better than the butter at other people's houses; it just tasted better. Sammy leaned over to Eddie and told him that if he had a horse, he'd name it Eddie because Eddie was so fast. They both laughed and went back to reading and eating and drinking.


Mark the Talker

Mark had a really loud voice that carried far distances when he spoke. This often got him ...

Read

Traffic

He thought that the cars here in Italy were smaller but mostly similar to the cars at home...

Read

Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald was considered one of the greatest jazz vocalists of the 20th century. She...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng