ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :


First Dance

This passage is about a girl who is going to her first school dance.

Lexile Level: 270L


Alexa was going to her first dance. She was so nervous. Her mom helped her get ready. Her date would be there soon to pick her up. First Alexa put on her dress. It was pale blue. It matched her eyes. Then her mother put her hair up in a twist. She held it in place with a pretty hairpin. Then Alexa put on her makeup. Her mother said she could wear lip gloss and blush. Alexa was still a bit young for a lot of makeup. But it was a special occasion. Alexa looked at herself in the mirror. She thought that she looked nice. She hoped her date thought so, too. The doorbell rang. Alexa's date was here. She was ready to start her evening.