ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Going to the Dentist

This passage describes a little girl's fears about going to the dentist.

Lexile Level: 190L


Patty's tooth hurt. It has hurt for almost a week now. She knew what that meant. She would have to see the dentist. A trip to the dentist wouldn't be fun. Her sister had gone two weeks ago. She came home and cried. Patty was scared. The dentist would make it hurt more. What could she do? Her mother said it would be okay. The dentist was nice. He would make her tooth feel better. Then Patty remembered something. Her sister had something in her pocket last week. It was a mood ring. Patty asked where she got it. She said from the dentist. He gave it to her for being brave. He had a chest of toys in his office. Only brave kids could pick from it. Patty wanted a mood ring too. She thought she could be brave. She would go to the dentist. He would fix her tooth. And she would get a reward.


Daniel and The Cast

Daniel was happy. He was going to get his cast off. He'd had it for a month. He broke ...

Read

Exercise in Space

Exercise is important in space. In space, there is no gravity. Everything is weightless. A...

Read

Running

Dominic was always nervous before a race. His heart would pound. Sometimes he thought it w...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng