ames

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ TRÌNH ĐỘ B1 (PHẦN 1)

Thứ Sáu - 10.12.2021
 

Từ vựng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong giao tiếp tiếng anh.Ứng dụng được càng nhiều từ vựng càng thể hiện được kỹ năng và sự thông thạo ngôn ngữ của bạn. Để trau dồi vốn từ vựng, hãy cùng AMES English chia nhóm các từ vựng và học từng ngày nhé. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu với những từ vựng trình độ B1 về 5 chủ đề phổ biến đó là Work, Education, Health, Sports và Clothes nhé!

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC (WORK)

Word

Pronunciation

Meaning 

Example

Agency

/ˈeɪdʒənsi/

Đại lý

My brother is working for a marketing agency.

Architect

/ˈɑːkɪtekt/

Kiến trúc sư

He wants to become an architect but his parents want him to become a doctor.

Assistant

/əˈsɪstənt/

trợ lý/phụ tá

She works as an assistant in a dental clinic.

Business

/ˈbɪznəs/

Việc kinh doanh

He owns his own business.

Career

/kəˈrɪə(r)/

Sự nghiệp

My goal is to have a successful career when I am 25 years old.

Deal

/diːl/

Giao dịch

I have an early meeting today to make a deal with my customers.

Director

/daɪˈrektə(r)/

Giám đốc

He is on the board of directors of our firm.

Duty

/ˈdjuːti/

Nhiệm vụ/Nghĩa vụ

I do my duty as a responsible citizen.

Employee

/ɪmˈplɔɪiː/

Nhân viên

That firm has fifty employees.

Farming

/ˈfɑːmɪŋ/

Công việc đồng áng

There is a lot of money involved in farming.

Full-time

/ˌfʊl ˈtaɪm/

Công việc toàn thời gian

She works full-time now in a big city.

Industry

/ˈɪndəstri/

Công nghiệp

The government should invest more money in the industry.

Operate

/ˈɒpəreɪt/

Vận hành

The sewing machine isn’t operating properly.

Organization

/ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

Tổ chức

The organization provides housing and support services for homeless young people.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC (EDUCATION)

Absence

/ˈæbsəns/

Sự vắng mặt

His absence from the training session was noticed by the boss.

Art

/ɑːt/

Nghệ thuật, mỹ thuật

I’m studying art at college.

Blackboard

/ˈblækbɔːd/

Bảng đen

The teacher wrote the title of the essay on the blackboard.

Certificate

/səˈtɪfɪkət/

Chứng chỉ

He received a marketing certificate at college.

Chemistry

/ˈkemɪstri/

Hóa học

Chemistry was his favourite subject.

Class

/klɑːs/

Lớp học

John and I are in the same class.

Coach

/kəʊtʃ/

Huấn luyện viên

He is a former college football coach..

Course

/kɔːs/

Khóa học

I’m taking a course in sociology.

Dictionary

/ˈdɪkʃənri/

Từ điển

Look up any unknown words in the dictionary.

Curriculum

/kəˈrɪkjələm/

Chương trình học

They are changing the national curriculum.

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ SỨC KHOẺ (HEALTH)

Asthma

/ˈæsmə/

Hen, xuyễn

She suffers from asthma.

Backache

/ˈbækeɪk/

Đau lưng

I’ve been suffering from a severe backache over the past few days.

Cancer

/ˈkænsə(r)/

Ung thư

The cancer has spread to her stomach.

Chickenpox

/ˈtʃɪkɪnpɒks/

Thủy đậu

A small chance exists of catching chickenpox from another person even after receiving the vaccine.

Cold

/kəʊld/

Cảm lạnh

He has a bad cold

Fever virus

 

Sốt siêu vi

He suffers from fever virus

Flu

/fluː/

Cúm

I’m sick with the flu.

Infect

/ɪnˈfekt/

Lây nhiễm

She had a flu last week and has infected the rest of the class.

Hepatitis

/ˌhepəˈtaɪtɪs/

Viêm gan

Hepatitis may result from excessive alcohol consumption or exposure to toxins.

Allergy

/ˈælədʒi/

Dị ứng

Your rash is caused by an allergy to peanuts.

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ THỂ THAO (SPORT)

Badminton

/ˈbædmɪntən/

Cầu lông

The two people playing badminton seemed to be at it quite intensely.

Baseball

/ˈbeɪsbɔːl/

Bóng chày

Jake never played baseball like the other kids.

Basketball

/ˈbɑːskɪtbɔːl/

Bóng rổ

He walked along bouncing a basketball.

Competition

/ˌkɒmpəˈtɪʃn/

Cuộc thi đấu

She's won a prestigious singing competition

Jogging

/ˈdʒɒɡɪŋ/

Đi bộ

Bill jogs for 30 minutes every morning before breakfast.

Race

/reɪs/

Cuộc đua

Do you know who won the race?

Stadium

/ˈsteɪdiəm/

Sân vận động

Thousands of fans packed into the stadium to watch the match.

Team

/tiːm/

Đội

They play volleyball for the national team.

Game

/ɡeɪm/

Trận đấu, trò chơi

The kids were playing a game with their balloons.

Score

/skɔː(r)/

Tỉ số

If you score the tile first, it will be easier to break.

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ QUẦN ÁO (CLOTHES)

Boots

/buːts/

Bốt

I always keep a blanket and a toolkit in the boots for emergencies.

Clog

/klɒɡ/

Guốc

The production of clogs has been very materially increased, and we have had no complaints

Loafer

/ˈləʊfə(r)/

Giày lười

He wears a green bowtie and brown loafers.

Sneaker

/ˈsniːkə(r)/

Giày thể thao

The sneaker made out of basic fabrics and rubber, is 100% natural.

Baseball cap

/ˈbeɪsbɔːl kæp/

Mũ lưỡi trai

Hambali was wearing a pair of jeans, a t-shirt, a baseball cap, and a pair of sunglasses.

Cowboy hat

Cowboy hat

Mũ cao bồi

Western riders wear a long-sleeved shirt, denim jeans, boots, and a wide-brimmed cowboy hat.

Helmet

/ˈhelmɪt/

Mũ bảo hiểm

Cycle helmets dramatically reduce the risk and severity of head injuries.

Belt

/belt/

Thắt lưng

She fastened her belt tightly around her waist.

Blouse

/blaʊz/

Sơ mi nữ

The girl who’s wearing a white silk blouse is his assistant.

Scarf

/skɑːf/

Khăn quàng

A heavy woolen scarf hid most of his face.